Spausdinti

Sąlygos ir nuostatos

Norime naudotis galimybe tapti jūsų rezervavimo atstovu ir teikti su jūsų kelionių poreikiais susijusias paslaugas. Prieš pradėdami naudotis paslaugomis ir svetaine, prašome atidžiai perskaityti tripsta.lt. Sąlygas ir nuostatas. Jeigu naudojatės mūsų svetaine ar joje atliekate rezervavimą, manoma, kad sutinkate su šiomis Sąlygomis ir nuostatomis.

Šiose sąlygose ir nuostatose („susitarime“ ar „sutartyje“) išdėstoma, kokias teises įgyjate, jeigu iš mūsų perkate su kelione susijusias paslaugas, ir išvardijami kliento įsipareigojimai.

 

Sąlygos ir nuostatos

Svetainės naudojimas

1. Apibrėžtys
2. Rezervavimas naudojantis mūsų svetaine
2.1. Jeigu rezervuojate naudodamiesi mūsų svetaine:
3. Susijusi sutartis:
3.1. Jūsų sutartis su mumis
3.2. Jūsų sutartis su kelionių organizatoriumi
4. Rezervavimas
4.1. Kaina
4.2. Paslaugos mokestis
4.3. Rezervavimo patvirtinimas
4.4. Keitimai ir atšaukimai
4.4.1. Jūsų daromi pakeitimai ir atšaukimai
4.4.1.1. Grąžinamoji išmoka
4.4.1.2. Skrydžio rezervavimo atšaukimas ar keitimas
4.4.2. Paslaugos teikėjo inicijuojami pakeitimai ir atšaukimai
4.4.2.1. Skrydžių tvarkaraščio keitimas
4.4.3. Mūsų atliekami atšaukimai
5. Kainos ir mokėjimai
5.1. Kainos
5.2. Mokėjimas
6. Specialios sąlygos ir informacija apie skrydžius
6.1. Kaina
6.2. Grąžinamosios išmokos
6.3. E.bilietai
6.4. Mažų sąnaudų oro susisiekimo bendrovių skrydžiai
6.5. Bagažas
6.6. Be suaugusiųjų vykstantys vaikai
7. Pasas, viza ir sveikatos reikalavimai
8. Žalos atlyginimas
9. Šio svetainėje taikomos autorių teisės, prekių ženklas, programinė įranga
10. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines
11. Garantijos, atsakomybės atsisakymai ir atsakomybės apribojimai
12. Taikomi įstatymai
13. Susirašinėjimas,
14. Kitos sąlygos ir nuostatos
14.1. Visa sutartis ir atskiriamumo straipsnis
14.2. Bendrųjų sąlygų ir nuostatų keitimas

 

Svetainės naudojimas

Jeigu norite naudotis šias svetaine, užtikrinate, kad i) esate ne jaunesnis negu 18 metų; ii) turite įgaliojimą prisiimti teisinius įsipareigojimus; iii) šia svetaine naudositės laikydamasis šių Sąlygų ir nuostatų; iv) naudodamasis šia svetaine atliksite tik teisėtus rezervavimus savo reikmėms ar kitoms asmens, kuriam esate įgaliotas atstovauti, reikmėms; v) šiuos minėtus kitus asmenis informuosite apie Sąlygas ir nuostatas, taikomas šių asmenų vardu atliktiems rezervavimams, įskaitant visas šiems rezervavimams taikomas taisykles ir apribojimus; vi) visa informacija, kurią pateikiate šioje svetainėje, yra teisinga, tiksli, aktuali ir išsami, ir vii) jeigu esate sukūręs šios svetainės paskyrą, saugosite jūsų paskyros informaciją ir ją tvarkysite bei būsite atsakingas už bet kokį jūsų paskyros naudojimą tuo atveju, jeigu ją naudotų kažkas kitas, o ne jūs. Mes turime teisę savo nuožiūra bet kam, bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties panaikinti prieigą prie šios svetainės ir savo siūlomų paslaugų, įskaitant, tačiau ne vien tik, už šių Sąlygų ir nuostatų pažeidimą.

 

1. Apibrėžtys

Terminai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia „Tripsta S.A.“, vieną didžiausių Europos interneto kelionių agentūrų, kuri valdo platų kelionių svetainių tinklą; šioms svetainėms taikomas „tripsta“ prekių ženklas“.

Mūsų kontaktiniai duomenys nurodyti šių sąlygų pabaigoje (žr. toliau pastraipoje „Korespondencija“). Mūsų kontaktinius duomenis ir darbo valandas taip pat galite rasti mūsų svetainės skyriuje Kontaktai.

Terminas „jūs“ ir „jūsų“ reiškia mūsų svetainėje besilankančius, atliekančius rezervavimą naudojantis mūsų pagalba ar kitaip mūsų paslaugas naudojančius klientus.

Be to, šiose sąlygose ir nuostatose šių išvardytų žodžių ar frazės reikšmė apibrėžiama toliau, jeigu atsižvelgiant į kontekstą jų reikšmė yra kitokia:

„Rezervavimas“: bet koks produktų ar paslaugų užsakymas, kurį atliekate naudodamiesi mūsų svetaine ir kurį mes patvirtiname ar priimame vykdyti. Mes patvirtiname priėmimą (ir sutartis sudaroma), jeigu į mūsų sąskaitą jūs pervedate visą pinigų sumą ir jeigu atsiunčiamas patvirtinantis el. laiškas (jį siunčiame mes ar atitinkamas kelionės organizatorius).

„Rezervavimo agentūra“ arba „Kelionių agentūra“: interneto kelionių agentūra, tvarkanti ir naudojanti svetainę tripsta.lt, kuri vykdydama savo veiklą teikia rekomendacijas ir informaciją bei imasi tarpininko vaidmens vykdant dėl kelionių sudarytas sutartis. Mes būdami kelionių agentūra ir naudodami savo svetainę užtikriname sąsają sudarant sandorius su kelionių organizatoriumi.

„Vartotojas“ ar „klientas“: rezervavimą atliekantis asmuo ar asmuo, kurio vardu yra susitariama dėl mūsų teikiamų paslaugų ir kuris sutiko su minėta sąlyga.

Paslauga (-os)“: mūsų svetainėje siūloma paslauga, pvz., vežimo paslaugų rezervavimas.

„Paslaugos mokestis“: mūsų vardu jums suteiktos paslaugos bendrosios kainos dalis, nurodyta patvirtinimo lape ir el. laiške, susijusiame su mūsų teikiamomis paslaugomis.

„Kelionių organizatorius (-iai)“ arba „organizatorius (-iai)“: kelionių sektoriaus oro susisiekimo bendrovė ir (arba) bet koks kitas produktas ir (arba) paslauga, su kuria ar dėl kurios (-io) vartotojas sudaro sutartį ir kuris tinkamai laikydamasis vykdymo sąlygų ir nuostatų atsakingas už paslaugos teikimą.

Svetainė“: tai http://www.tripsta.lt svetainė.

 

2. Rezervavimas naudojantis mūsų svetaine

2.1. Jeigu rezervuojate naudodamiesi mūsų svetaine:

  •  Sutinkate vykdyti šioje sutartyje išdėstytas sąlygas ir visas kitas papildomas bet kurio vykdytojo sąlygas ir nuostatas, taikomas jūsų rezervavimui, kelionės procedūroms ar bet kokiam naudojimuisi svetaine. Savo vardu ir jūsų atstovaujamųjų vardu sutinkate vykdyti visas minėtas sąlygas ir nuostatas, įskaitant visų privalomų mokėti sumų mokėjimą, kai jas būtina mokėti.
  • Sutinkate, kad jokiomis aplinkybėmis mūsų sumokėta kompensacija negali viršyti jūsų bilieto įsigijimo kainos, atskaičius aptarnavimo mokestį atitinkančią sumą.
  • Sutinkate, kad jums esant oro uoste iškilus bet kokiai su užsakymu susijusiai problemai, prieš imdamiesi bet kokių veiksmų, privalote pirmiausia dėl pagalbos kreiptis į mus. Privaloma laikytis bet kokio mūsų pateikto sprendimo ir bet kokie nukrypimai leidžiami tik gavus mūsų tiesioginį leidimą.
  • Sutinkate, kad kaip nors pažeidus bet kurią iš nustatytų sąlygų ir nuostatų, gali būti a) atšaukiamas jūsų rezervavimas ar įsigijimas, b) nusavinama bet kokia pinigų suma, sumokėta už jūsų atliktą rezervavimą ar įsigijimą, c) jums nesuteikiama galimybė naudotis numatytu, su kelione susijusiu, produktu ar paslauga, ir d) jums nustatomas įpareigojimas iš savo sąskaitos apmokėti visas išlaidas, kurias mes patyrėme ir kurios susijusios su minėtu pažeidimu.
  • Patvirtinate ir užtikriname, kad a) esate tinkamo amžiaus naudotis mūsų paslaugomis ir svetaine bei galite prisiimti su jūsų pasirinktu naudojimu susijusius teisinius įsipareigojimus, b) esate įgaliotas į rezervavimą įtrauktų visų asmenų interesais ar šių asmenų vardu imtis veiksmų ir priimti šias sąlygas ir nuostatas jų vardu, ir c) jūsų pateikta informacija yra patikima ir teisinga.
  • Esate atsakingas, kad šie kiti asmenys būtų informuoti apie visas sąlygas ir nuostatas, taikomas jų kelionės galimybėms. Suprantate, kad bet kokiu būdu naudodamiesi paslaugomis ar svetaine prisiimate finansinius įsipareigojimus ir šiuos įsipareigojimus prisiimate tų asmenų atžvilgiu, kurie naudoja jūsų vardą ar paskyrą.
  • Esate atsakingas už savo veiksmus svetainėje (finansiniu ar kitokiu atžvilgiu), įskaitant galimą jūsų vartotojo vardo ir slaptažodžio naudojimą.

 

3. Susijusi sutartis:

3.1. Jūsų sutartis su mumis

Mes parduodame skirtingų kelionių organizatorių su kelionėmis susijusius įvairius produktus ir paslaugas. Mes, rezervavimo / kelionių agentūra, esame tarpininkai tų produktų ir paslaugų atžvilgiu, kurių mes neteikiame patys. Teikiant šiuos produktus ir paslaugas mes nesame dalyviai. Atlikdami rezervavimą mūsų svetainėje užmezgate atskirą ryšį su minėtais kelionių organizatoriais, teikiančiais minėtus produktus ir paslaugas. Todėl mes nesame įtraukiami į sutartinius santykius tų produktų ir paslaugų atžvilgiu, kuriuos užsisakote mūsų svetainėje, jeigu joje nėra nustatyta kitaip.

 Visos su produktu susijusios užklausos ar iškilę klausimai turėtų būti siunčiami kelionių organizatoriui. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl kelionių organizatoriaus teikiamų produktų ir paslaugų ir nepatvirtiname bei neteikiame garantijos (tiesiogiai išreikštos arba numanomos) dėl mūsų svetainėje siūlomų kelionės produktų ir paslaugų tinkamumo ar kokybės.

 

3.2. Jūsų sutartis su kelionių organizatoriumi

Visiems produktams ar paslaugoms, rezervuotoms naudojantis mūsų svetaine, taikomos ne tik šiame dokumente nustatytosios, bet ir kelionių organizatoriaus sąlygos ir nuostatos (įskaitant oro susisiekimo bendrovės tarifo taisykles). Į kelionių organizatoriaus sąlygas ir nuostatas gali būti įtraukti su mokėjimo procedūromis, finansinių įsipareigojimų nevykdymu, atsakomybe, atšaukimais, rezervavimo pakeitimais ir grąžinamosiomis išmokomis (jeigu jos numatytos) ir bet kokiais kitais apribojimais susiję reikalavimai, todėl rekomenduojame šias sąlygas įdėmiai perskaityti. Privalote laikytis visų oro susisiekimo bendrovės ar kitų kelionių organizatoriaus sąlygų, taikomų registracijos, skrydžių patvirtinimo ar kitų klausimų atžvilgiu. Atsižvelgiant į keleivio pilietybę arba oro linijų nustatytus apribojimus tam tikriems kelionės maršrutams, gali tekti pateikti atgalinį bilietą. Todėl prašome kreiptis į jūsų kelionių organizatorių, kad jis pateiktų išsamią informaciją apie taikomas sąlygas ir nuostatas.

 

4. Rezervavimas

4.1. Kaina

Kainos tvirtinamos paskutiniame rezervavimo procedūros etape, kai spustelėjate „Pirkti dabar“, „Patvirtinti rezervavimą“ ar pan., ,atsižvelgiant į įsigytą produktą.


4.2. Paslaugos mokestis

Naudodamiesi mūsų svetaine užsisakyti produktus ir (arba) paslaugas įgaliojate mus imtis veiksmų jūsų vardu, kol atliekamas produktų ir (arba) paslaugų užsakymas iš pasirinkto kelionių organizatoriaus bei mokėti už šiuos produktus ar paslaugas jūsų vardu, jeigu būtina. Vadinasi, mes jums išskaičiuosime paslaugos mokestį atsižvelgdami į jūsų užsisakytą produktą. Visi išskaičiuoti mokesčiai bus nurodomi pirmiau negu jūs patvirtinsite rezervavimą.


4.3. Rezervavimo patvirtinimas

Užbaigę rezervavimo procedūrą gausite el. laišką su patvirtinimu ir rezervavimo numeriu. Būtent tada įsigalioja jūsų sutartis dėl užsisakytų produktų ir paslaugų. Į šį patvirtinantį el. laišką įtraukiami visi jūsų užsakymo duomenys. Tada mes patikrinsime, ar jūsų rezervavimo duomenys teisingai įvesti į oro susisiekimo bendrovės ar kelionių organizatoriaus rezervavimo sistemą ir ar jūsų mokėjimą įmanoma sutvarkyti pagal reikalavimus.

Jeigu rezervuojamas skrydis, mūsų įsipareigojimas išduoti bilietą priklausys nuo to, ar jūsų mokėjimas buvo atliktas iš turimų lėšų.

Jei tai kokia su bet kuriuo produktu (pvz., valgiu, neįgaliųjų įranga, vaikų sėdynėmis ir t. t.) susijusi pasirinktis „specialūs prašymai“, mes neužtikriname, kad bet kuris iš šių prašymų bus perduotas kelionių organizatoriui. Jūs patys privalote susisiekti su kelionių organizatoriumi ir susižinoti, ar šiuos specialius prašymus įmanoma patenkinti.


4.4. Keitimai ir atšaukimai

4.4.1. Jūsų daromi pakeitimai ir atšaukimai

Jūsų gebėjimas atšaukti ar pakeisti užsisakytą kelionės produktą ar paslaugą ir šios procedūros atlikimo metodas priklauso nuo konkrečios oro susisiekimo bendrovės tarifų taisyklių arba kitų kelionės organizatoriaus sąlygų ir nuostatų. Todėl ne visada gali būti įmanoma atšaukti ar pakeisti užsisakytą produktą arba jums gali būti nustatomi specialūs reikalavimai, kuriuos turėsite atitikti.

Nors informacija apie jūsų galimybes atšaukti ar pakeisti savo atliktą rezervavimą pateikiama internete, kai vykdomas rezervavimas, ir išdėstoma jums atsiunčiamame patvirtinančiame el. laiške, jūs savo nuožiūra galite susipažinti su konkrečiomis tiekėjo taikomomis atšaukimo ir keitimo sąlygomis ir nuostatomis, nes laikoma, kad jūs šias sąlygas ir nuostatas perskaitėte pateikdami rezervavimą.

Galite pateikti savo prašymą dėl keitimo ir (arba) atšaukimo čia. Tada nes jums atsiųsime el. laišką, kuriame prašysime suteikti patvirtinimą, kad galėtume toliau tvarkyti jūsų prašymą. Jeigu dėl kažkokių priežasčių negautumėte pranešimo, privalote susisiekti su mumis ir susižinoti, ar jūsų prašymas yra gautas ir ar jis tvarkomas. Mes nesame atsakingi, jeigu dėl kokių nors techninių priežasčių ryšio procesas nebūtų užbaigtas.

Dauguma oro susisiekimo bendrovių ir kiti paslaugų teikėjai pavardės duomenų neleidžia keisti.  Nors mes raginame atlikti minėtą keitimą, jeigu būtina, tačiau primename, kad dauguma oro susisiekimo bendrovių ir paslaugos teikėjų pavardės keitimą laiko atšaukimu, kuriam įprastos sąlygos ir mokesčiai nėra taikomi.

Jeigu kaip nors keičiate rezervavimą (atšaukimas ar pakeitimas), taikomos ne tik jūsų paslaugos teikėjo (-ų) sąlygos ir nuostatos, tačiau taip pat išskaičiuojami mūsų įprasti mokesčiai, kurie buvo įtraukti į jums atsiųstą rezervavimo patvirtinimą.  Mokesčiai apima administravimo išlaidas, kurias mes turime apmokėti, tačiau į juos nėra įskaičiuojami jokie tiesiogiai paties kelionių organizatoriaus nustatyti mokesčiai.


4.4.1.1. Grąžinamoji išmoka

Jeigu atšaukiate savo rezervavimą, jums gali būti suteikiama teisė gauti dalinę gražinamąją išmoką. Be jūsų paslaugos teikėjo (-ų) nustatytų atšaukimo sąlygų ir nuostatų, taip pat taikomi mūsų įprasti mokesčiai, įtraukti į jums atsiųstą kvitą ar rezervavimo patvirtinimą.

Jūsų pirkinio kainos kompensuojamoji dalis (jeigu kompensavimas taikomas) jums bus išmokama, kai mes gausime lėšas iš paslaugos teikėjo (-ų). Paslaugos teikėjo sumokėtą grąžinamąją išmoką mes perversime jums. Mes nesame atsakingi, jeigu paslaugos teikėjas grąžinamąją išmoką mokėti atsisako.

Jeigu jūsų pateikto atšaukimo priežasčiai taikomos jūsų kelionės organizatoriaus nustatytos politikos sąlygos, jums gali pavykti savo atšaukimo mokesčius išsireikalauti pasitelkus savo draudėją.
 Šis reikalavimas taikomas tuo atveju, jeigu esate įsigijęs mūsų Pinigų grąžinimo garantijos paslaugą; jeigu jūsų pateikto atšaukimo priežasčiai taikomos mūsų Pinigų grąžinimo garantijos politikos sąlygos, jūs ar artimas jūsų šeimos giminaitis gali  įgyti  (atsižvelgiama į konkretų atvejį) teisę gauti grąžinamąją išmoką už atšaukimo mokesčius.

Jei norite atšaukti arba pakeisti savo užsakymą, mūsų paslaugos mokestis, o tai pat bet kokia užsakymo metu bilieto kainai suteikta nuolaida (įskaitant bet kokias specialias nuolaidas, pavyzdžiui, nuolaidų kuponus ir pan.) nebus grąžinama.

Jeigu esate rezervavęs bet kurį (-ią) iš mūsų produktų ar paslaugų, įskaitant skrydžius), tačiau neatvykstate registruotis į oro uostą ar kaip nors kitaip nepasinaudojate šiuo produktu ar paslauga („neatvykimas“), prarandate teisę gauti bet kokią grąžinamąją išmoką. Atsižvelgiant į konkrečios oro susisiekimo bendrovės taikomas nuostatas, jums gali būti suteikiama teisė gauti grąžinamąją išmoką už išvykimo mokestį, kurį galbūt esate sumokėjęs už savo skrydį (išskyrus mažų sąnaudų bendrovių skrydžius).

 

4.4.1.2. Skrydžio rezervavimo atšaukimas ar keitimas

Skrydžių rezervavimo atžvilgiu prašome įsidėmėti, kad jeigu atšaukimo atveju oro susisiekimo bendrovė išskaičiuoja atšaukimo mokestį arba jeigu padarius pakeitimą padidėja jūsų atliekamo rezervavimo kaina, turėsite mokėti papildomus mokesčius ar skirti daugiau lėšų, kurios bus pridedamos prie mokesčių, nurodytų jūsų kvite ar rezervavimo patvirtinime.

Jeigu atšaukimas ir pakeitimas susiję su mažų sąnaudų skrydžiais, šiuo atveju taikomos oro susisiekimo bendrovės nustatytos sąlygos. Turėtumėte patys kreiptis į oro susisiekimo bendrovę, kad mažų sąnaudų skrydžiai būtų atšaukti ar kad būtų padaryti pakeitimai. Paprastai mažų sąnaudų skrydžių tarifai nėra kompensuojami. Jeigu nuspręstumėte atšaukti savo mažų sąnaudų skrydį, už jūsų paslaugos mokestį ir visus keitimo mokesčius grąžinamoji išmoka nebūtų skiriama. Jeigu atšaukimo priežasties atžvilgiu taikomos jūsų įsigytos bet kokios draudimo priemonės sąlygos, savo draudėjui galite pateikti ieškinį dėl visų taikomų nekompensuojamų tarifų arba atšaukimo mokesčių.

Įsidėmėkite, kad skrydžiais turi būti naudojamasi tokia seka, kokia jie nurodyti jūsų rezervavimo patvirtinime arba el. biliete. Jeigu neketinate naudotis skrydžiu taip, kaip jis nurodytas jūsų rezervavime, prašome kiek įmanoma anksčiau kreiptis į oro susisiekimo bendrovę ir aptarti jums prieinamas pasirinktis. Jeigu patvirtintame rezervavime nurodytu laiku į uostą neatvykstate registruotis, oro susisiekimo bendrovė gali jus registruoti kaip „neatvykusįjį“, todėl gali tekti mokėti papildomus mokesčius ir (arba) jūsų skrydžio maršrutas gali būti atšaukiamas, ir (arba) jūsų bilietas skelbiamas negaliojančiu.

Jeigu norite atšaukti savo rezervavimą, nes negalite vykdyti jūsų vykimo maršrutui taikomų paso, vizos ir kitų imigracijos reikalavimų, šiuo atveju taikomos oro susisiekimo bendrovės sąlygos ir nuostatos bei mes nesame atsakingi už jokius išskaičiuojamus mokesčius.

 

4.4.2. Paslaugos teikėjo inicijuojami pakeitimai ir atšaukimai

Pagal jūsų sutartį su paslaugos teikėjais pastarieji turi teisę rezervavimus atšaukti ar pakeisti. Mes stengsimės, kad jums būtų nedelsiant pranešama apie visus didelius pakeitimus, kai tik sužinosime apie šį pakeitimą, jeigu dar bus likę laiko iki jūsų išvykimo, tačiau neprisiimame atsakomybės dėl jokio pakeitimo ar išlaidų, kurios galėtų būti padaromos. Pagal paslaugos teikėjo sąlygas ir nuostatas galite rinktis, ar priimate priemonių pakeitimus, sutinkate naudotis kitokių kelionės galimybių pasiūlymu, jeigu paslaugos teikėjas teikia tokį pasiūlymą, arba atšaukiate savo užsisakytas priemones ir gaunate visas numatytas grąžinamąsias išmokas. Mes neužtikriname, kad jums bus išmokėtos visos grąžinamosios išmokos.

Jūsų Geriausiame kainų rinkinyje siūlomas pigiausių skrydžių derinys, todėl kiekvienam jūsų kelionės maršrutui skirtingos oro susisiekimo bendrovės gali pasiūlyti nevienodą bilietų skaičių. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienam pavieniam bilietui taikomos tam tikros oro susisiekimo bendrovės sąlygos.

 

4.4.2.1. Skrydžių tvarkaraščio keitimas

Jūsų rezervavimo patvirtinime nurodytas skrydžio laikas gali būti keičiamas pradedant rezervavimo diena ir baigiant jūsų tikrosios kelionės diena. Jeigu nustatomas kitas skrydžio laikas ir jeigu esate mums pateikę savo kontaktinius duomenis, stengsimės jums pranešti apie visus šiuos pakeitimus. Tačiau turite savo nuožiūra kreiptis į oro susisiekimo bendrovę ir susižinoti, ar jūsų skrydis (ir visi kiti skrydžiai) , kurį (-iuos) esate patvirtinęs, iš tikrųjų bus vykdomas (-i).  Primygtinai rekomenduojame kreiptis į oro susisiekimo bendrovę ne vėliau negu prieš 72 valandas iki pagal tvarkaraštį numatyto jūsų išvykimo ir taip daryti prieš visus skrydžius. Prašome įsidėmėti, kad kai kurios oro susisiekimo bendrovės taiko reikalavimą, kad jūs patvirtintumėte savo ketinimą pasinaudoti skrydžiu. Mes negalime daryti jokio poveikio oro susisiekimo bendrovėms, kai jos keičia tvarkaraštį, todėl neprisiimame atsakomybės dėl išlaidų, kurias gali tekti apmokėti padarius minėtus keitimus.

 

4.4.3. Mūsų atliekami atšaukimai

Jeigu padaroma pastebima klaida (įskaitant datos nurodymo, apskaičiavimo klaidą ar korektūros klaidą) ir todėl pateikiamas kainos rodmuo, kuris, be jokios abejonės, pateikiamas klaidingai, mes turime teisę jūsų rezervavimą atšaukti net tuo atveju, jeigu mes jį buvome automatiškai patvirtinę. Apie šį dalyką jums pranešime kiek įmanoma greičiau, kad rezervavimą galėtumėte, jeigu norėsite, atlikti nurodę teisingą kainą. Šiaip ar taip, jums nebus suteikiama teisė pateikti mums ieškinį remiantis atšaukimu ar susijusiomis išlaidomis (jeigu jų buvo), padarytomis dėl su klaidomis atlikto rezervavimo, kuris buvo atšauktas.

Tam tikromis aplinkybėmis ir, be jūsų nurodytos sąskaitos pateikimo ir mokėjimo informacijos, mes galime prašyti jūsų pateikti tam tikrus savo tapatybės įrodymus. Šių įrodymų gali būti prašoma atliekant rezervavimo procedūrą, vykdant mokėjimą arba vėliau bet kuriuo metu. Mes turime teisę atšaukti rezervavimą, jeigu gavę prašymą be jokių įpareigojimų jūs nepateikiate minėtų tapatybės įrodymų.

Mes taip pat turime teisę bet kada atšaukti jūsų atliktą rezervavimą dėl su saugumu ar apsaugos nuo klastojimo susijusių priežasčių. Šia teise naudojamės paprastai siekdami užtikrinti savo saugumą ir taikyti klastojimo aptikimo procesus ir šiuo tikslu pranešdami apie su pateiktomis mokėjimo kortelėmis ir vykdant rezervavimo procedūrą naudojamais e.pašto adresais susijusius nesklandumus ir t.t. E. laiškas su pranešimu apie atsisakymą bus nusiųstas į e. paštą. kurį esate nurodę registruodami užsakymą.

 

5. Kainos ir mokėjimai

5.1. Kainos

Bendrovė „Tripsta S.A.“, valdanti ir naudojanti svetainę tripsta.lt, yra įsisteigusi Graikijoje. Todėl visi mokesčiai išskaičiuojami eurais.

Paskutiniame rezervavimo procedūros etape ir prieš įsigijimą rodoma bendroji mokėtina suma (eurais).

Iš jūsų kortelės išskaičiuota pinigų suma gali šiek tiek skirtis nuo tos sumos, kuri mūsų svetainėje buvo nurodyta kaip mokėtina, nes ši suma priklauso nuo jūsų kortelės išdavėjo (ir (arba) teikėjo) išskaičiuojamų visų papildomų mokesčių ar rinkliavų už sandorio tvarkymą.

Mes nesame atsakingi už jokias jūsų banko nustatytas su kintančiais valiutos keitimo santykiais susijusias rinkliavas ir mokesčius bei jokias kitas papildomas rinkliavas už sandorius užsienio valiuta, kurias išskaito jūsų kortelės išdavėjas, jeigu euras nėra ta valiuta, kuria jūsų kortelės išdavėjas išskaičiuoja mokesčius.

 

5.2. Mokėjimas

Mokėjimą galima atlikti renkantis mūsų svetainėje išvardytus mokėjimo metodus. Metodų, kurie nėra nurodyti svetainėje, rinktis neleidžiama ir neprisiimama jokia atsakomybė, jeigu grynieji pinigai ar čekiai siunčiamu paštu.

Jeigu rezervavimą atliekate mūsų svetainėje, turite mums nurodyti kredito ar debeto kortelių duomenis, kad būtų apmokėtos visos jūsų įvykdyto rezervavimo išlaidos. Mūsų gali būti prašoma jūsų kortelės informaciją perduoti atitinkamam kelionių organizatoriui, kad jis galėtų užbaigti rezervavimą. Jums gali būti atsiunčiamos kelios sąskaitos už kelionės paslaugą ir šių sąskaitų bendroji suma atitinka už jūsų atliktą rezervavimą nurodytą pinigų sumą.

Jūs įgaliojate mus arba įgaliotąją trečiąją šalį išskaičiuoti visą mokėjimo sumą, kurią sumokėjote savo įsigijimą.  Jeigu mokama kredito kortele, mokėjimą už jūsų skrydžius gali tiesiogiai išskaičiuoti oro susisiekimo bendrovė.

Prašome įsidėmėti, kad registruojantis oro uoste jūsų gali būti paprašyta pateikti savo mokėjimo kortelę, pateikti išduotos kortelės naudojimo patvirtinimą arba sumokėti kokius nors papildomus mokesčius.

Jeigu kyla kokių nors nesklandumų su jūsų atliekamu mokėjimu, mes susisieksime su jumis per 48 valandas (arba per 24 valandas, jeigu į kelionę turite išvykti per 48 valandas).

Jeigu atliekant mokėjimą naudojamas banko indėlis, el. laišku arba faksu per 24 valandas turite pateikti mokėjimo pranešimą, antraip rezervavimas savaime atšaukiamas.

Mes nebūsime atsakingi už jokį tolesnį kainos padidėjimą, jeigu mokėjimas nebūtų atliekamas. Bet kokį kainos didėjimą klientas turi apmokėti ir tik tada rezervavimas yra patvirtinamas. 

Mes nesame įgalioti išduoti kokius nors bilietus, patvirtinimus, čekius ar kitus kelionės dokumentus tol, kol neužbaigiamas mokėjimo procesas ir kol negauname sumokėtų lėšų. Tačiau klientas visais atvejais lieka atsakingas, kad už užsakytas paslaugas būtų sumokėta visa pinigų suma.

Jeigu mokant naudojama trečiojo asmens kredito kortelė, mes galime paprašyti pateikti raštišką kortelės turėtojo įgaliojimą. Mes arba kelionės organizatorius turi teisę el. bilietus, patvirtinimus, el. čekius arba kitus kelionės dokumentus pristatyti tik jūsų kreditinės kortelės sąskaitos pateikimo adresu arba el. pašto adresu, jeigu gaunamas kredito kortelės išdavėjo prašymas. Vykdant rezervavimo procedūrą visi el. pašto adresai turi būti galiojantys.

Užbaigus mokėjimą ir patvirtinus rezervavimą, el. pašto adresu, kurį esate nurodę vykdydami rezervavimo procedūrą, „Tripsta S.A.“ atsiųs jums visus būtinus mokesčių dokumentus (kvitą, sąskaitą faktūrą).

Jei paprašėte išduoti sąskaitą faktūrą / kvitą, būkite atidūs įvesdami duomenis į atitinkamus laukelius. Bet kokioms jūsų klaidingai pareikštoms pretenzijoms dėl jau išduotos sąskaitos faktūros informacijos pakeitimo bus taikomas 10 € mokestis.

 

6. Specialios sąlygos ir informacija apie skrydžius

6.1. Kaina

Kai kurie mokesčiai, pavyzdžiui, aptarnavimo mokestis, nėra įtraukti į bilieto kainą ir yra pridedami užsakymo metu. Tačiau rinkliavos, mokesčiai, priemokos ir papildomos rinkliavos bei visa bilieto kaina pateikiama skirtingais rezervavimo procedūros etapais. Galutiniame etape prieš patvirtinant rezervavimą pateikiama visos kainos apžvalga. Spustelėję „išsiųsti“, patvirtinate kainą ir pirkimą. Netrukus gausite jūsų rezervavimą patvirtinantį el. laišką, kuriame nurodoma kaina.

 

6.2. Grąžinamosios išmokos

Tam tikrais atvejais, kai laikydamiesi oro susisiekimo bendrovės sąlygų ir nuostatų negalite pasinaudoti savo skrydžiu, jums gali būti suteikiama teisė atgauti dalį pinigų sumos, kurią esate sumokėjęs pirkimo metu. Dauguma oro susisiekimo bendrovių, jeigu bilietas nėra panaudojamas, iš tikrųjų kompensuoja mokesčius, rinkliavas, mokėjimus (toliau – TFC) ir papildomas rinkliavas, kurias keleiviams yra nustatę oro uostai ir vyriausybės institucijos, nes minėti mokesčiai oro uostams ir vyriausybėms mokami tik tuo atveju, jeigu keleivis iš tikrųjų vyksta į kelionę. Kiti mokesčiai, rinkliavos ir mokėjimai (pvz., degalų mokestis ar rezervavimo mokestis) nėra kompensuojami, jeigu nėra perkamas lanksčiojo tarifo bilietas. Dauguma oro susisiekimo bendrovių reikalauja administravimo mokesčio, kad galėtų kompensuoti TFC.

Jei norite pateikti pretenziją dėl sumos, kurią galima susigrąžinti, pateikite ją mums atsiųsdami rašytinį įgaliojimą čia. Šiuo įgaliojimu suteikiate mums teisę imtis visų būtinų veiksmų, kad minėta grąžinamoji išmoka būtų išmokėta. Jūs sutinkate, kad turite 12 mėnesių nuo jūsų reguliaraus skrydžio datos parašyti mums ir paprašyti išmokėti grąžinamąją išmoką, o praėjus šiam laikotarpiui sutinkate atsisakyti bet kokios teisės įteikti ieškinius dėl grąžinamųjų išmokų.

Atkreipkite dėmesį, kad tuo atveju, kai bilietus tiesiogiai išduoda oro susisiekimo bendrovė arba jeigu mokėjimas už jūsų skrydį oro susisiekimo bendrovei turi būti pervedamas tiesiogiai, jums gali būti nurodoma grąžinamosios išmokos prašyti tiesiogiai iš atitinkamos oro susisiekimo bendrovės.

Prašome įsidėmėti, kad grąžinamųjų išmokų mokėjimą įmanoma sutvarkyti tik naudojant tą mokėjimo formą, kuri buvo naudota vykdant rezervavimą ir kad visoms grąžinamosioms išmokoms taikoma atitinkama oro susisiekimo bendrovės politika ir mūsų grąžinamosios išmokos mokėjimo paslaugos rinkliava.  Tokiu būdu jūs įgaliojate mus iš jums išmokėtinos grąžinamosios išmokos sumos išskaičiuoti taikomą grąžinamosios išmokos paslaugos rinkliavą.

Jeigu grąžinamoji išmoka jums mokama iš jos išskaičiavus minėtas pinigų sumas, pirminį mokėjimą išskaičiavusi šalis atitinkamą pinigų sumą vėl perves į mokėjimo kortelę, naudotą atliekant pirminį rezervavimą.

Jokia taikoma paslaugos rinkliava nebus kompensuojama.

Klientai turėtų žinoti, kad grąžinamųjų išmokų už skrydį išmokėjimas gali trukti ne ilgiau negu 6 mėnesius.

Grąžinamosios išmokos jums būtų išmokamos tik tuo atveju, jeigu iš oro susisiekimo bendrovės mes gautume pinigines lėšas. Mes nesame atsakingi, jeigu oro susisiekimo bendrovė grąžinamąją išmoką mokėti atsisako.


6.3. E.bilietai

Savo svetainėje mes parduodame tik el. bilietus, nes taip rezervuojant skrydžius sunaudojama mažiau popieriaus. Kai užbaigiate rezervavimo procedūrą, jis įrašomas ir laikomas elektroninėje oro susisiekimo bendrovės rezervavimo sistemoje. Mes atsiųsime jums rezervavimą patvirtinantį el. laišką ir tada siųsime atskirą el. bilietą.

Svarbu, kad klientas gautų ir rezervavimo patvirtinimą, ir kiekvieno rezervavimo el. bilietą. Oro susisiekimo bendrovė gali jūsų prašyti pateikti jūsų atlikto rezervavimo numerį ir (arba) patvirtinimo el. laišką (jie turėtų įrodyti, kad esate atlikęs rezervavimą), todėl mes rekomenduojame turėti su savimi rezervavimo patvirtinimą ir el. bilietą. Mes negalime būti atsakingi, jeigu šių nurodymų ir taisyklių nebūtų laikomasi, bei primygtinai rekomenduojame šiuos dalykus dar iki jūsų kelionės susižinoti iš jūsų oro susisiekimo bendrovės.

Registruodamiesi oro uoste turite pateikti savo skrydžio el. bilietą. Jeigu savo el. bilieto negaunate per 48 valandas, turite mums parašyti el. laišką.

Mes laikome, kad jūsų pateikiama informacija yra teisinga, todėl neprisiimame atsakomybės, jeigu el. bilietas jums neperduodamas, nes nurodytas netikslus el. pašto adresas, arba jeigu el. bilietas negaunamas dėl jūsų el. pašte taikomų brukalo nuostačių. Nedelsdami turite mums pranešti apie pakeistą el. pašto adresą ar kontaktinio telefono numerį.

Be to, prašome patikrinti, ar į jūsų pasą įrašyta pavardė sutampa su nurodytąja jūsų biliete ir (arba) rezervavimo patvirtinime. Privalote patikrinti, ar į rezervavimą įrašyta teisinga informacija, įskaitant, tačiau ne vien tik, pavardės teisingumą, skrydžių datas ir kelionės maršrutą. Jeigu kurie nors duomenys neteisingi, nedelsdami privalote mums pranešti. Visa įmanoma pagalba bus suteikta, kad visos klaidos būtų ištaisytos; tačiau mes ir oro susisiekimo bendrovė gali turėti išlaidų, kurias jūs turėtumėte apmokėti.

Prašome įsidėmėti, kad oro susisiekimo bendrovės taiko savas el. bilietų išdavimo taisykles ir nuostatas. Mes negalime būti atsakingi, jeigu šių nuostatų ir taisyklių nebūtų laikomasi, bei primygtinai rekomenduojame šiuos dalykus dar iki jūsų kelionės susižinoti iš jūsų oro susisiekimo bendrovės.

Jeigu susiklostytų su bilietų pardavimo apribojimais susijusios išskirtinės aplinkybės, kurių mes negalime nulemti, mums gali nepavykti oro susisiekimo bendrovei perduoti informacijos apie patvirtintus rezervavimus, kad ji galėtų toliau tvarkyti rezervavimą. Jeigu šios aplinkybės susiklostytų, mes stengsimės jums pranešti per 48 valandas nuo rezervavimo užbaigimo ir imsimės organizuoti grąžinamosios išmokos mokėjimą arba rengti pakaitines priemones. Jeigu pasirinksite kitą priemonę, kuri būtų kur kas brangesnė negu jūsų pirminis atliktas rezervavimas, jums tektų apmokėti kainos skirtumą.

 

6.4. Mažų sąnaudų oro susisiekimo bendrovių skrydžiai

Jeigu į savo skrydžio paiešką įtraukiate mažų sąnaudų oro susisiekimo bendroves, mes paiešką atliksime mažų sąnaudų oro susisiekimo bendrovių duomenų bazėje ir tada, jeigu nuspręsite įsigyti, rezervavimą tvarkysime jūsų vardu. Jūsų sutartis bus sudaroma su atitinkama mažų sąnaudų oro susisiekimo bendrove ir jums taip pat bus taikomos šios bendrovės sąlygos ir nuostatos.

Prašome įsidėmėti, kad patvirtinimo el. laišką ir el. bilietą galite gauti tiesiogiai iš mažų sąnaudų oro susisiekimo bendrovės, kuri atsiųstų atskirus el. laiškus.

Mažų sąnaudų oro susisiekimo bendrovė taip pat gali išskaičiuoti papildomas rinkliavas už bagažo registravimą, registraciją oro uoste, galimybę pasirinkti sėdėjimo vietą, per skrydį siūlomas pramogas (jeigu siūlomos), maistą, gėrimą ir užkandas. Jokie mokesčiai už šias papildomas paslaugas į jūsų skrydžio bilietą nėra įtraukiami, jeigu aiškiai nėra numatyta kitaip. Atliekant rezervavimo procedūrą išsami informacija apie šiuos mokesčius ne visada gali būti pateikiama. Todėl leidžiamąjį bagažą turite pasitikrinti apsilankę oro susisiekimo bendrovės svetainėje. Nesame atsakingi už jokias papildomas turėtas išlaidas ir rekomenduojame jums kreiptis į atitinkamą oro susisiekimo bendrovę bei užsisakyti bet kokias papildomas paslaugas bei pasitikrinti mokesčius.

 

6.5. Bagažas

Kiekviena oro susisiekimo bendrovė nustato skirtingą leidžiamąjį bagažą ir taikomas priemones. Todėl bagažo politiką turėtumėte susižinoti iš oro susisiekimo bendrovės, kurios skrydį esate rezervavę. Norėdami susižinoti, ar vykstant jūsų rezervuotu skrydžiu leidžiama neštis rankinį bagažą, peržiūrėkite el. laiške, kurį gavote po rezervavimo, išdėstytus duomenis.

Prašome taip pat įsidėmėti:

i) Oro susisiekimo bendrovės, pvz., „Easyjet“, „Ryan Air“, „Wizz Air“, laikomos mažų sąnaudų oro susisiekimo bendrovėmis ir registruotas bagažas nėra įtraukiamas į skrydžio rezervavimą. Rekomenduojame lagaminus dar prieš kelionę įtraukti naudojant internetą, nes kai kurios oro susisiekimo bendrovės už lagaminų įtraukimą oro uoste išskaičiuoja papildomą rinkliavą. Jums bus reikalingas oro susisiekimo bendrovės rezervavimo numeris ir el. pašto adresas, kuris buvo naudotas atliekant rezervavimą. Kai kurios oro susisiekimo bendrovės, pvz., „Easyjet“, „Ryan Air“, „Wizz Air“, taip pat prašo pateikti paskyros informaciją, kuri jums buvo atsiųsta atskirame el. laiške, ir jūsų atlikto rezervavimo informaciją. Rekomenduojame susirasti oro susisiekimo bendrovę, kurios skrydį esate rezervavęs, ir naudojant nuorodą „Rezervavimo tvarkymas“ („Manage your Booking“) savo pasirinktame rezervavime nurodyti bagažą.

ii) Kai kurie visą paslaugų kompleksą teikiantys oro vežėjai (pvz., įskaitant „Air France“ ir „KLM“) taiko mažus tarifus, į kurios rankinis bagažas nėra įtraukiamas. Pasirinkę savo skrydį, patikrinkite skrydžio informacijos skirsnį ir susižinokite, ar rankinis bagažas yra įtrauktas į jums nustatytą tarifą. Jeigu rankinis bagažas nėra įtrauktas, jums teks jį įtraukti. Dažniausiai ši paslauga prieinama tik naudojantis oro susisiekimo bendrovės svetaine. Rankinio bagažo įtraukimo kaina oro uoste paprastai būna didesnė, todėl rekomenduojame jį įtraukti prieš registraciją oro uoste.

 

6.6. Be suaugusiųjų vykstantys vaikai

Be suaugusiųjų vykstantys vaikai – tai vyresni negu 5 metų ir jaunesni negu 12 metų vaikai, keliaujantys be suaugusiųjų (amžius priklauso nuo oro susisiekimo bendrovės pasirinktos politikos, todėl prašome kreiptis į oro susisiekimo bendrovę ir susižinoti).

Dauguma oro susisiekimo bendrovių teikia vaikų priežiūros paslaugą (ar reikalauja, kad ji būtų užtikrinama) nuo įlaipinimo į orlaivį iki vaiko pasitikimo galutinės paskirties vietoje. Šie veiksmai vadinami be suaugusiųjų vykstančių vaikų priežiūros paslauga. Be suaugusiųjų vykstančių vaikų priežiūros paslaugą visų pirma turi patvirtinti oro susisiekimo bendrovė. Tačiau oro susisiekimo bendrovės be suaugusiųjų vykstančių vaikų priežiūros paslaugos atžvilgiu taiko skirtingas priemones. Pvz., atsižvelgiant į konkrečią oro susisiekimo bendrovę, be suaugusiųjų vykstančių vaikų priežiūros paslaugą dažnai privaloma pasirinkti 5–14 metų vaikų atžvilgiu, tačiau ji nėra privaloma paauglių (15–17 metų amžiaus) atžvilgiu. Privalote susižinoti iš oro susisiekimo bendrovės, kokią politiką ji vykdo, kokias rinkliavas yra nustačiusi ir kokias paslaugas privaloma rinktis.

Mažesniesiems vaikams (paprastai jaunesniems negu 5 metų amžiaus) be suaugusiųjų vykstančių vaikų priežiūros paslauga paprastai nėra taikoma ir su jais tuo pačiu skrydžiu bei tame pačiame salono skyriuje turi vykti vyresnio amžiaus keleivis. Tačiau 12–17 metų amžiaus keleiviams, nors nustatant tarifus jie laikomi suaugusiaisiais, neleidžiama lydėti be suaugusiųjų vykstančių vaikų, jeigu nėra 18 metų amžiaus ar vyresnio keleivio.

Rinkliava paprastai išskaičiuojama už be suaugusiųjų vykstančių vaikų priežiūros paslaugą.     

Kai teikiama paslauga nelydimam nepilnamečiui, oro linijos paprastai norės sužinoti, kas pristatė nepilnametį į išvykimo oro uostą ir, kad pasitiks nepilnametį atvykus. Dažnai prašoma pateikti pasitinkančiojo suaugusiojo tapatybės nustatymo duomenis. Jeigu privalomi tapatybės nustatymo duomenys nebūtų pateikti, dėl to gali kilti nebūtinos delsos ar nesklandumų, todėl pasitikrinkite, ar esate susipažinę su oro susisiekimo bendrovės pageidavimais.

Taip pat prašome įsidėmėti, kad keliaujantiems ne savo šalyje be suaugusiųjų ar ne su tėvais arba ne su teisėtu globėju (kaip nurodyta jų pase), o su kitais suaugusiaisiais, tam tikrų tautybių vaikams taikomi specialūs reikalavimai, pvz., šie vaikai privalo turėti kelionės dokumentą, į kurį įtrauktas leidimas keliauti, jį yra pasirašęs teisinis globėjas ar tėvas ir į kurį įtrauktas leidimas keliauti.

Rezervavimą, į kurį įtraukiami be suaugusiųjų keliaujantys vaikai, galima įvykdyti tik telefonu.

Dar kartą primename – prieš nusiperkant bilietus, prašome kreiptis į oro susisiekimo bendrovę ir pasiteirauti apie be suaugusiųjų vykstančius vaikus.

 

7. Pasas, viza ir sveikatos reikalavimai

Jūs privalote laikytis visų paso, vizos ir kitų imigracijos reikalavimų, taikomų jūsų maršrutui. Šiuo tikslu kompetentingoje ambasadoje ir (arba) konsulate turėtumėte iš anksto sužinoti, ar paskirties vietoje (-ose), kurioje (-iose) lankotės, reikalinga viza. Svarbu nepamiršti nurodyti visų savo kelionės tranzito taškų, kadangi jiems taip pat gali būti reikalinga viza.

Mes neprisiimame atsakomybės, jei jums neleidžiama keliauti dėl bet kokių tokių reikalavimų nesilaikymo ir mes taip pat neprisiimame jokios atsakomybės už atvejus, kuriais suteikėme pagalbą arba patarimą.

Reikia atkreipti dėmesį, kad reikalavimai, taikomi gaunant vizas, tranzito vizas ir tvarkant įvažiavimo į šalį formalumus, kiekvienoje šalyje gali skirtis ir pasikeisti be jokio pranešimo. Dėl bet kokios reikiamos informacijos turėtumėte susisiekti su visų šalių, nurodytų jūsų maršrute, ambasadomis arba konsulatais ir (arba) net oro linijomis. Reikia susisiekti ne tik su savo paskirties vietos šalies ambasada, kadangi šalyse, kuriose sustosite skrisdami į savo galutinę paskirties vietą (nepaisant to, ar skrydis yra su sustojimu nekeičiant lėktuvo ar skrydis su persėdimais), paprastai reikalinga tranzito viza arba įvažiavimo į šalį viza.

Rekomenduojame turėti bent šešis mėnesius nuo numatytos grįžimo datos galiojantį pasą, kad kelionės metu išvengtumėte tapatybės nustatymo arba bet kokių kitų nesklandumų. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad yra šalių, kuriose reikalaujama, kad keliautojo pasas nuo atvykimo laiko galiotų bent 3–12 mėnesių.

 

8. Žalos atlyginimas

Jūs sutinkate mums ir mūsų skyriams bei bet kuriam iš mūsų paslaugų teikėjui ir kiekvienam iš šių šalių pareigūnui, direktoriui, darbuotojui ir atstovui užtikrinti žalos atlyginimą dėl visų ieškinių, teisės gynimo priemonių, reikalavimų, nuostolių, pažeidimo ar kitų išlaidų (įskaitant pagrįstas teisines ir apskaitos rinkliavas), kurią jūs ar trečiosios šalys padaro dėl a) šios sutarties pažeidimo, b) jums pažeidus bet kokios trečiosios šalies bet kurį teisės aktą ar teises arba c) naudojant mūsų svetainę.

 

9. Šio svetainėje taikomos autorių teisės, prekių ženklas, programinė įranga

Visas mūsų svetainėje pateikiamas turinys, t. y. tekstas, grafikas, logotipai, mygtukų piktogramos, vaizdai, garso įrašai ir programinė įranga („Turinys“), yra mūsų arba mūsų turinio teikėjų nuosavybė ir ji saugoma tarptautine autorių teise ir kitais intelektinės nuosavybės įstatymais. Intelektinės nuosavybės teisėmis grindžiamas rengiamas (t. y. pateikiamas, parenkamas, surenkamas, tvarkomas ir kaupiamas) visas mūsų svetainės turinys yra išimtinė šią svetainę tvarkančios ir naudojančios bendrovės nuosavybė ir yra apsaugotas tarptautine autorių teise ir kitais intelektinės nuosavybės įstatymais. Mūsų svetainėje arba jūsų judriuosiuose prietaisuose naudojama visa programinė įranga yra apsaugota mūsų arba mūsų programinės įrangos teikėjų autorių teise bei tarptautine autorių teise ir kitais intelektinės nuosavybės įstatymais. Griežtai draudžiama šios svetainės turinį ir (arba) programinę įranga kaip nors naudoti šioje sutartyje nenurodytu būdu, įskaitant atkūrimą, keitimą, platinimą, perdavimą, skelbimą, pateikimą ar naudojimą, jeigu nėra gautas aiškus leidimas.

Mūsų svetainėje naudojama tam tikra programinė įranga ir turinys yra mūsų ar mūsų tiekėjų nuosavybė ar mes arba mūsų tiekėjai turi jos licenciją, todėl norint ją naudoti gali būti nustatomos papildomos sąlygos.

 

10. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

Mūsų svetainėje gali būti naudojamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines, kuriomis naudotis suteikiame galimybę, kad jums būtų patogiau. Turėtumėte imtis atsargumo priemonių siekiant užtikrinti, kad kiekviena jūsų naudojama nuoroda nebūtų pažeista viruso, kirmino, Trojos arklio ar kitų žalingų mechanizmų. Šios pateiktos nuorodos nepatvirtina, kad mes remiame minėtas svetaines ar bet kokį jose pateikiamą turinį. Mes nesame atsakingi už šias svetaines arba jų turinį arba bet kokias duomenų pateikimo metodikas, kurios taikoms šiose svetainėse.

 

11. Garantijos, atsakomybės atsisakymai ir atsakomybės apribojimai

Informacija, programinė įranga ir paslaugos, kurias mes ar mūsų tiekėjai pateikia ar skelbia mūsų svetainėje, gali būti netiksli, su klaidomis, įskaitant korektūros klaidas. Mes ir mūsų skyriai neužtikriname tikslumo ir neprisiimame jokios atsakomybės dėl bet kokių klaidų ar kitų netikslumų, susijusių su šia informacija, kuri pateikiama mūsų svetainėje (įskaitant kainas, nuotraukas, bendruosius produktų aprašymus ir t. t.). Mes turime neabejotiną teisę mūsų svetainėje ištaisyti visas kainų klaidas ir (arba) būsimuose rezervavimuose, kurie buvo pateikti taikant neteisingą kainą. Šiuo atveju, jeigu įmanoma, mes pasiūlysime jums galimybę išlaikyti savo būsimą rezervavimą pritaikius teisingą kainą arba atšauksime jūsų rezervavimą be jokios nuobaudos.

Visi pateikiami paslaugų teikėjų vertinimai naudotini tik kaip bendrojo pobūdžio rekomendacijos ir mes neužtikriname, kad vertinimai yra tikslūs. Neužtikriname, kad konkretūs produktai ir paslaugos bus visada prieinamos. Mes jokiu tikslu nerengiame supažindinimo su informacijos tinkamumu, programine įranga, produktais ir paslaugomis, kurias mes teikiame ar kurios siūlomos mūsų svetainėje. Jeigu mes įtraukiame ar siūlome produktus arba paslaugas, šie veiksmai nelaikomi šių produktų ar paslaugų teikimu ar rekomendacija. Visa minėta informacija, programinė įranga, produktai ir paslaugos teikiamos tokios, kokios yra, ir be jokios vienokios ar kitokios garantijos. Mes neteikiame jokios garantijos, kad mūsų svetainė, jos serveriai arba visi el. laiškai, kuriuos siunčiame mes ar mūsų paslaugų teikėjai, nėra pažeisti virusų ar kitų žalingų komponentų. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šios informacijos, programinės įrangos, produktų ir paslaugų, įskaitant visas numanomas garantijas ir komercinę kokybę, tinkamumą praktiniam naudojimui, pavadinimą ir nepažeidimą.

Vežėjai ir kiti paslaugų teikėjai, kurie naudodami šią svetainę užtikrina keliones ar kitas paslaugas, yra nepriklausomi rangovai, kurie yra mūsų atstovai ar mūsų darbuotojai. Mes nesame atsakingi už nei vieno iš šių paslaugų teikėjų veiksmus, klaidas, praleidimus, pateikimus, garantijas, pažeidimus ar nerūpestingumą arba už jokį asmens sužeidimą, mirtį, turto pažeidimą ar kitą žalą arba su išvardytais dalykais susijusias išlaidas. Mes nesame atsakingi ir neskirsime jokios grąžinamosios išmokos už jokį vėlavimą, atšaukimą, viršytą rezervavimų skaičių, streiką, neįveikiamąsias aplinkybes („force majeure“) ar kitas mūsų nekontroliuojamas priežastis bei mes nesame atsakingi už jokias papildomas išlaidas, praleidimus, vėlavimus, maršruto keitimus arba vyriausybės ar valdžios institucijos veiksmus.

Niekada mes nebūsime atsakingi už jokius tiesioginius, netiesioginius, baudinius, atsitiktinius, specialius ar šalutinius nuostolius, atsiradusius taip, kad jie buvo padaryti jums prisijungus prie mūsų svetainės, rodant šią svetainę ar ją naudojant arba susijusius su mūsų teikiamomis paslaugomis ar nesuteikiant savalaikės prieigos prie svetainės arba apskritai neužtikrinant prie jos prieigos ar naudojant mūsų svetainę, remiantis neatsargumo principu, sutartimi, ieškiniu, susijusiu su nesutartiniais teisiniais santykiais, griežta atsakomybe ar kitais dalykais, ir net tuo atveju, jeigu mums buvo pateiktos rekomendacijos dėl šių nuostolių tikimybės.

Jeigu nepaisant minėtų apribojimų būtų nustatyta, kad esame atsakingi už kokius nors nuostolius ar pažeidimus, kuriuos sukėlė aprašyti veiksmai ir kurie susiję su šiais veiksmais, mūsų atsakomybė jokiu būdu negali viršyti (bendroji suma) a) paslaugos rinkliavų, kurias mums sumokėjote tvarkant minėtą (-us) sandorį (-ius) šioje svetainėje, arba b) vienas šimtas dolerių (100,00 USD) arba lygiavertė suma vietine valiuta.

Į atsakomybės apribojimą atsižvelgiama paskirstant šalių riziką. Šiame skirsnyje išdėstyti apribojimai išlaikomi ir taikomi net tuo atveju, jeigu nustatoma, kad bet kokios šiose sąlygose nustatytos ribotos teisinės apsaugos priemonės neatitiko savo esminio tikslo.

 

12. Taikomi įstatymai

Šią svetainę naudoja Graikijos subjektas ir šiam susitarimui taikomi Graikijos įstatymai. Vadinasi, jūs sutinkate su išimtine Atėnų, Graikija, teismų jurisdikcija ir nagrinėjimu šiuose teismuose visų ginčų, kurie kiltų naudojant šią svetainę ar būtų su ja susiję.

 

13. Susirašinėjimas

Visa korespondencija dėl klientų aptarnavimo arba jūsų rezervacijos turėtų būti siunčiama adresu: Tripsta S.A. Travel Agency, Karagiorgi Servias Str. 4, P.O 10562 Syntagma, Athens, Greece (Graikija). Priešingu atveju susisiekite su mumis.

 

Į visas e;. laišku gautas užklausas atsakoma per 24 valandas siunčiant el. laišką ar paskambinant telefonu, jeigu jūsų prašymas gaunamas darbo valandomis. Jeigu jūsų užklausa gaunama ne darbo valandomis, mes susisieksime su jumis kitą darbo dieną. Jeigu skubią užklausą norite pateikti ne mūsų darbo valandomis, rekomenduojame tiesiogiai susisiekti su atitinkamu paslaugos teikėju.

 

14. Kitos sąlygos ir nuostatos

14.1 Visa sutartis ir atskiriamumo straipsnis

Į sąlygas ir nuostatas įtraukta visa šalių šio dalyko atžvilgiu sudaryta sutartis.

Jeigu nustatoma, kad bet kuri iš šių sąlygų ir nuostatų dalis bet kada (įskaitant bet kurį vieną ar daugiau šių sąlygų ir nuostatų straipsnį arba bet kurią straipsnio dalį ar pastraipą arba bet kurią vieną ar daugiau iš šių straipsnių dalį) negalioja arba pripažįstama negaliojančia ar neįgyvendinama dėl kitų priežasčių pagal bet kurį taikomą įstatymą, ši dalis laikoma pašalinta iš šių sąlygų ir nuostatų bei šis pašalinimas šių sąlygų ir nuostatų likusių nuostatų galiojimui ir (arba) įgyvendinamumui neturi jokios įtakos ar šių nuostatų taikymui neprieštarauja.


14.2 Bendrųjų sąlygų ir nuostatų keitimas

Mes turime teisę šias sąlygas ir nuostatas kartais pakeisti jūsų iš anksto neįspėdami. Galiojanti sąlygų ir nuostatų versija pateikiama svetainėje bet kokių pakeitimų įsigaliojimo dieną. Jeigu toliau naudojatės svetaine po to, kai iš dalies pakeičiamos sąlygos ir nuostatos, vadinasi, pritariate padarytiems pakeitimams.

 

Versija: 02/05/2017